پیشنهاد مهم که در ابتدای جنگ رد شد

یک عکاس گفت: در آغاز جنگ تحمیلی، پیشنهاد کردم که موزه عکس‌های جنگ راه‌اندازی شود؛ اما این پیشنهاد رد شد و حالا بسیاری از نگاتیوهای مربوط به آن دوره به‌دلیل غیراستاندارد بودن شرایط نگهداری‌شان از بین رفته‌اند.

آزادسازی خرمشهر به روایت عکاسان جنگ

از آزادی خرمشهر ۳۱ سال می‌گذرد و حالا تنها تصاویر است که خاطرات این حماسه و دفاع را زنده می‌کند تا یادمان باشد آن چه را که از دشمن بعثی پس گرفته‌ایم،‌مدیون چه کسانی هستیم.