رسانه غیر مکتبی به جای نشر آگاهی به دنبال مهندسی آگاهی است

وی با بیان اینکه یک رسانه بدون شناخت ابزار رسانه یا اعتقاد و التزام به مکتب، ناقص است، افزود: فرق رسانه مکتبی و غیرمکتبی این است که با ابزار واحد یکی اخلاق را گسترش میدهد و دیگری غیراخلاق و شکاکیت و سیاهی و پوچی را منتشر می کند.