ثبت ملی 14 قرآن و نسخه خطی در موزه قرآن

كارشناس مسئول دفتر ثبت آثار اداره كل ثبت آثار تاريخی از ثبت ملی 14 قرآن و نسخه خطی تاريخی خبر داد.