تحریفات قیام امام حسین(ع) را بشناسیم

رئیس مؤسسه کتابشناسی شیعه گفت: برخی تصور می‌کنند که بستن کوچه و خیابان یک هنر در عزاداری‌هاست درحالی که صدای زیاد بلندگوها و سد معبر و تا دیروقت عزاداری کردن باعث مزاحمت مردم می‌شود و این عزاداری را مقبول نمی‌کند.