نامگذاری خیابانی به نام «جرج جرداق»

عضو شورای شهر تهران پیشنهاد داد خیابانی به نام جرج جرداق نویسنده لبنانی نامگذاری شود.