9 ایراد حقوقی به توافقنامه‌ ژنو

توافقنامه از این جهت که به برنامه (نه حق) غنی‌سازی ایران اشاره کرده، مثبت است؛ اما از آن رو که آن را به محدودیت‌هایی فراتر از ان‌پی‌تی مقید کرده، مبهم است. ابعاد این ابهام قطعاً باید در مذاکرات جامع زدوده شوند. البته اگر طرف غربی به زدودن آن‌ها تن دهد؛ چون قطعاً این عبارات را بیهوده در توافق نگنجانده‌ است!