دروغگویی و عوام فریبی تا کجا؟

فریب افکار عمومی جامعه و ایجاد عملیات روانی ضد نظام از روش های همیشگی دشمنان می باشد که در این مورد فریب کاری آنها با جعل ناشیانه یک نامه اداری مشخص شده است.