برای سنتی که از سبک زندگی‌ها رفت

زندگی تمام، زندگی زاینده و سازنده است. و تو مهربان من ناچار باید برای این زندگی تمام و کریم و مسرور و برای حیات طیبه و پاک از ذلت و حقارت و ابتذال آماده شوی…