ماجرای نبش قبر شهید بهنام محمدی

مادر شهید محمدی می‌گفت که بهنام هر شب به خوابش می‌آید و می‌گوید «من از دوستانم جا ماندم، مرا به مسجد سلیمان ببرید»؛ به اصرار مادر شهید، ایشان را سال ۹۰ نبش قبر کردند. با اجازه علما قرار بر این شد که پیکر ایشان از محل دفن به مسجد سلیمان انتقال پیدا کند.

نبش قبور در عربستان رونق گرفته است

این افراد پس از حفر قبور، حتی سنگهایی را که داخل قبرها دارای نقش و نگار هستند به سرقت می برند.