توقف فلاسفه در حقیقت طلبی

آیت الله قائم مقامی در دومین شب علوم انسانی تاکید کرد: فیلسوفان بزرگی نظیر افلاطون و سقراط طالب حقیقت هستند اما جای تعجب این است که همین‌ها حاضر نیستند فضیلت‌خواهی را به وحی و نبوت برسانند.

آیا پیامبر در قبال هدایت مردم به دنبال اجر بود؟

برخی مدعیان در مباحثات خود می‌گویند که پیغمبر صلی اللهعلیه و آله و سلم با وجود گفته‌اش که اجری در برابر هدایت مردم دریافت نمی‌کند، دوستی اهل بیت‌ را از آنها خواسته است. اما راه اثبات صدق مدعی نبوت چیست؟

«پیامبری‌ازنگاهی‌دیگر»‌کتابی‌تازه‌از‌شهیدبهشتی

این کتاب مباحث شهید بهشتی درباره موضوع وحی و نبوت، راه‌های شناخت پیامبر، مباحثی درباب توحید، مسئله اعجاز، حقیقت وحی و کیفیت آن و خاتمیت را دربر می‌گیرد.