بی قانونی در دولت مدعی قانون

دو شغله و یا چند شغله بودن کارمندان دولت معضلی است که کم و بیش در دولت­های مختلف با آن روبرو هستیم. علت این معضل مزمن را شاید باید در عدم قانون­پذیری مردم کشورمان جستجو کرد که ریشه یابی جامعه­‌شناختی مخصوص به خود را دارد.