حیات دوباره بخشیدن به میراث معنوی

یک دکترای ادبیات فارسی تصحیح نسخه‌های خطی را مصداق حیات دوباره بخشیدن به میراث‌ معنوی دانست.