ایران را به «نشست امنیت هسته‌ای» بیاورید

یک نشریه علمی در حوزه فناوری هسته‌ای تاکید کرد که باید از ایران برای حضور در «نشست امنیت هسته‌ای» دعوت کرد.