ده راهکار برای داشتن یک رسانه محلی موفق

نباید مجله را رایگان توزیع کرد. اگر خوب کار شود خرج خودش را بر مي‌گرداند. پس باید سعی کرد تا کار خوب بشود. اگر تيم خوبي وجود داشته باشد و سرفصل‌هاي خوبي براي نشريه طراحي شود، كم‌كم مي‌توان مجله را فروخت. اگر مطالب خوب باشد، خوانده مي‌شود و اين به آن مي‌گويد. بعد از 2، 3 شماره وقتي برای مصاحبه به حاج آقا فلاني زنگ مي‌زنيد، خيلي لحنش فرق كرده است.