با یک جریان مافیای ترجمه در ایران مواجیهم

امروز در دانشگاه های ما تاریخ ایران به روایت جیمز بیلد انگلیسی تدریس می شود. نظریه های انقلاب اسلامی ایران به روایت خانم نیلی کدی و… تدریس می شود. خیلی عجیب است که انقلابی را ملت ایران انجام داده است و امروز بچه های همان ملت در دانشگاه باید ببینید خانم استاد دانشگاه آمریکا درباره انقلابی که پدر و مادر آنها انجام داده اند چه گفته است؟