تکمیل سامانه هوشمند چاپ و توزیع کتاب

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با بیان اینکه باید سامانه هوشمند چاپ و توزیع کتاب تکمیل شود، گفت: انتشارات مدرسه باید انتشارات نمونه و تراز باشد.