رمان جنگی ما نباید ناامیدکننده باشد

نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: جنگی که برای ما افتخار محسوب می‌شود در حوزه داستان و شعر نباید یأس‌آفرین باشد؛ به نظرم امروز کمی به این سو رفته‌ایم و باید از ادبیات ما پیروزی افتخارآفرین خارج شود و اگر این خارج نشود، به معنای شکست است.