حلوای معاویه بوی سگ می‌داد

پس ابوذر او را گفت: جان پدر! ذره نازنینم. بو کن. هر چه را از سوی معاویه آمد بو کن. اگر بوی سگ داد نخور. چون اگر بوی سگ بدهی پروانه‌ها از تو فرار می کنند.

ادبیات عاشورایی قلم و بیان خاصی می‌طلبد

سیدمهدی شجاعی گفت: احساس می‌کنم در ادبیات عاشورایی نیاز به تبیین داریم و با آزمون و خطا قدم‌هایی برداشتیم؛ این نیاز به نقد دارد برای اینکه قدم‌های بعدی را برداشت. این ساحت، ساحتی است که قلم و بیان خاص خودش را می‌طلبد.