هیئات نباید درگیر جناح های سیاسی شوند

وقتی مداحی کار خلاف عرف می کند حتما مسئول هیئات مراقبت و نظارت لازم را انجام نداده است و اگر مسئول هیئات خطایی انجام دهند در واقع به دستگاه امام حسین (ع) ضربه وارد کرده است و این را به حساب مکتب و آرمانهایش می گذارند.