اقتصاد کشور متناسب با دلالت‌های نظام‌ولایت‌فقیه نیست

اگر اقتصاد ما بر این روال جلو رود، این نظام اقتصادی، نظام سیاسی متناسب خودش را می‌خواهد. اگر اقتصاد ما براساس الگوی آمریکا یا انگلستان، یعنی براساس علم اقتصاد تنظیم‌های متعارف اقتصادی، جلو برود، نظام سیاسی متناسب با خود را می‌طلبد. آن نظام سیاسی نیز به فرهنگ متناسب با خود نیاز دارد که براساس یک لیبرالیسم کور، و در یک فضای رقابت بی‌رحمانه غیر انسانی است. هیچ یک از اینها را ارزش‌های اسلامی تأیید نمی‌کند.

جولان بانک‌های خصوصی روی آنتن سیما؟

مخاطب در طول گفتگوي برنامه و گزارش های پخش شده احساس مي‌كند كه بيشتر با يك “ویژه برنامه تبلیغی برای بانک‌های خصوصی و بانک اقتصاد نوین” مواجه است تا برنامه‌ای کارشناسی و چالشی برای پرداختن به موضوع بانکداري در كشور.