نظام اداري و تحصيلي کشور ضد باروري و افزايش جمعيت است!

نظام آموزش و تحصیل در کشور ما اکنون ضد باروری است، در حالی که باید سمت های مختلف زن و مرد را در کنار هم به رسمیت بشناسیم و به آنها نظم دهیم تا فرد به وظایف گوناگونی که بر عهده اش است، برسد؛ در بسیاری از کشورها نه تنها دانشجویان حق کار کردن دارند، چه بسا خود دانشگاه برای اشتغال و کسب درآمد به آنها کمک می کند.