انقلاب‌اسلامی نظریه «اسکاچپل» را دگرگون کرد

اگر در واقع بتوان گفت که یک انقلاب در دنیا وجود داشته که عمداً و آگاهانه توسط یک نهضت اجتماعی توده ای ساخته شده است تا نظام پیشین را سرنگون سازد، به طور قطع آن انقلاب، انقلاب ایران علیه شاه است. انقلاب آن ها صرفاً نیامد، بلکه به صورت آگاهانه و منطقی ساخته شد