انفجار در خورشید

به اصحاب فرمودند که از بین انگشتان ایشان جایگاه ابدی خود را ببینند. یعنی خواستند اصحابشان از علم الیقین به عین الیقین برسند و دارای مرتبه ای از نفس مطمئنّه شوند. لهذا در این شب بعضی اصحاب با یکدیگر شوخی و مطایبه می کردند. چرا که به اقصی نقطه ای که وجود آنان در این عالم می توانسته برسد رسیدند.