نفیسه مرشدزاده از همشهری‌داستان رفت

نفیسه مرشدزاده از سردبیری همشهری داستان خداحافظی کرد. وی از خرداد ۸۹ مسئولیت سردبیری این ماهنامه را بر عهده داشت.