برای پرورش الگوی پیشرفت‌اسلامی چه بایدکرد؟

اگر تحقق الگوی پیشرفت اسلامی را وابسته به گفتمان سازی برای این موضوع بدانیم؛ به صورت طبیعی باید نقشه گفتمان سازی را بر اساس تعریفی مشخص از گفتمان سازی تدوین نمائیم. به عبارت دیگر نباید گفتمان سازی را با طرح همایشی مسئله الگوی پیشرفت اسلامی یکسان بدانیم. داشتن یک تعریف دقیق از مراحل و نقشه گفتمان سازی برای الگوی پیشرفت آنگاه اهمیتش واضح تر می شود؛ که ما بدانیم لازمه تحقق الگوی پیشرفت ایجاد تفاهم حداکثری حول این موضوع در میان نخبگان، مدیران و مردم است.

چگونگی تشکیل هسته های توازن فرهنگی

از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی عبور از توسعه گرائی در مقام برنامه ریزی وابسته به “تشکیل هسته های توازن فرهنگی در نظام برنامه ریزی کشور بر محور موضوعاتِ “تربیت اسلامی”،”پیش گیری از جرم”،” مقاوم سازی اقتصاد” و”ترجمه زدائی از علم”است.

بیماری توسعه‌گرائی در تصمیم‌سازی کشور

در این مرحله هدف اصلی “اصلاح نظام تصمیم سازی کشور” است و تمرکز الگوی پیشرفت اسلامی در مرحله پردازش، بر اصلاح نظام تصمیم سازی به تأثیر گزاری بی بدیل نظام تصمیم سازی بر فرآیند اداره کشور باز گشت دارد. نظام تصمیم سازی کشور در حال حاضر به بیماری توسعه گرائی مبتلا است.

گفتمان انقلاب را منظومه‌ای و اجتهادی بخوانیم

بازخوانی موردی و انتزاعی گفتمان انقلاب باعث می شود تا جمعیتی از نیروهای جبهه پیشرفت اسلامی تصور کنند برخی از حوزه ها منطقه الفراغ است و یا باید در تحلیل آنها به عقل ابزاری!! پناه برد و….

سرفصل‌های دوره کارشناسی الگوی پیشرفت

سرفصل های دوره کارشناسی الگوی پیشرفت اسلامی -بر اساس مفاهیم اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی- منتشر شد.

پردازش موضوعات جهت­‌ساز در الگوی پیشرفت

نظریه پردازش موضوعات جهت ساز”-به عنوان نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی- تبیین گردید.

نظریه پیش‌گیری‌اسلامی از جرم تبیین می‌شود

در نظریه پیش گیری بنیادین اسلامی از جرم؛ چگونگی تأثیر گذاری ساختارهای توسعه گرا در تضعیف نظام ارزشی جامعه مورد بررسی قرار می گیرد. از منظر اولین نقشه راه تولید الگوی پیشرفت اسلامی، تضعیف نظام ارزشی در نظامات ذهنی جامعه عامل اصلی ارتکاب جرم محسوب می شود.

آیا برنامه ششم توسعه بر اساس الگوی پیشرفت نوشته می‌شود؟

«احیای تربیت اسلامی»، «خروج از آفت ترجمه گرائی در تولید علم»، «پیش گیری از جرم» و «مقاوم سازی اقتصاد» نمونه ای از اولویت دار ترین «موضوعات جهت ساز» محسوب می شوند؛ که ذیل یک نظریه مدون می توان در برنامه ششم برای آنها پیوستی از احکام قانونی را پیشنهاد داد.

غفلت از مدیریت فضای‌حاکم بر نهادهای‌متکفل تربیت

نشست تبیین «الگوی بهبود مستمر فضای حاکم بر نهادهای متکفل تربیت» در حوزه علمیه مروی برگزار شد.

گفتمان توسعه به عدالت و خانواده بی‌توجه است

در این نشست تاریخچه الگوی پیشرفت اسلامی، دلایل اصلی پرداختن به الگوی پیشرفت اسلامی و “نظریه پردازش موضوعات جهت ساز” ؛ به عنوان نظریه مادر الگوی پیشرفت اسلامی به صورت اجمالی تشریح شد.