ایران برای دفاع از مرزهایش به بمب‌اتم نیاز ندارد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد ایران برای دفاع از مرزهای جغرافیایی خود و بازدارندگی، نیازی به بمب اتم ندارد، ما با همین سلاح‌های متعارف هم می‌توانیم از خودمان دفاع کنیم.