۹۰ درصد کاربران اینترنت حق رای دارند

97 درصد کاربران اینترنت کشور سنی بالاتر از 10 سال دارند که در این بین در حدود بیش از 90 درصد جامعه کاربران اینترنت واجد شرایط حق انتخاب و شرکت در انتخابات هستند. در این جامعه 46 میلیونی 40 درصد کاربران را جوانان تشکیل می دهند که به نوبه خود آینده سازان ایران اسلامی خواهند بود.