دفاع‌مقدس و شهدا کلیدوحدت در کشوراند

سردار کارگر در جلسه ستاد مرکزی کنگره ملی شهدای دانشجو با اشاره شأن ملی بودن کنگره شهدای دانشجو گفت: شأن شهدای دانشجوی کشور ایجاب می کند تا بزرگداشتی در سطح ملی به یادشان برگزار شود.