فعالیت موثر فرهنگی

در حوزه فرهنگ میزان فعالیت‌های بیهوده و گزارش کاری بسیار زیاد است، امروز همه نظریه‌پرداز هستند و همه برنامه‌ریز هستند و همه آوینی هستند. ما در حوزه‌هایی که در آن‌ها تخصصی نداریم، مشغول اتلاف بودجه‌ها هستیم و حیا گمشده اصلی ماجراست.

دلایل نادرست برای یک ازدواج

برخی از خانواده ها مطابق آداب، فرهنگ و عرف خود برای ازدواج به جوانان فشار می آورند. در یک جامعه شهری و تحصیل کرده، این فشار می تواند نامحسوس و ظریف باشد. اما در جامعه ای دیگر با صراحت و به طور مستقیم از جوان می خواهند که ازدواج کند. خانم ها بیشتر در معرض این استرس هستند.

روابط جنسی فقط برای باروری نیست

مدیر جمعیت بهداشت و تنظیم خانواده مرکز مطالعات و پژوهش‌های آسیا و اقیانوسیه گفت: روابط جنسی فقط برای باروری و ازدیاد نسل نیست بلکه یکی از جنبه‌های کلیدی در طول زندگی است.