«نیمه‌پنهان‌آمریکا»‌به‌قلم‌زرشناس‌منتشر‌می‏‌شود

دفتر نشر معارف تاکنون از این نویسنده و پژوهشگر منتقد، کتاب‏های «مبانی نظری غرب مدرن»، «روانشناسی مدرن و حقیقت فراموش شده انسان» و «سیری انتقادی در آرای داریوش شایگان» منتشر کرده است و به زودی کتابهای «جامعه مدنی»، «توسعه»، «نگاهی به تاریخچه روشنفکری در ایران (دو جلد)» و «سرمایه‏‌سالاری(کاپیتالیسم)» را روانه بازار کتاب می‌کند.