بابک زنجانی و چند پرده ناخوانده

حال دیگر باید ضربه نهایی را به افکار عمومی زد و مذاکرات و رفتار دولت را باهدف کوتاه کردن دست کاسبان تحریم معرفی کرد که همان معترضان مذاکرات هستند. تا برای کاسبان تحریم مصداق معرفی نشود مردم خوب درک نمی کنند و پروپاگاندا شکل نمی گیرد.