سانسور سخنان ضدصهیونیستی نوازنده انگلیسی در ‌BBC

نیگل کندی در زمان معرفی هنرمندان گروه «رشته فلسطین» گفت:‌ خلاص شدن از آپارتاید و دستیابی به حق تساوی می‌تواند فرصت‌های بسیار خوبی را ایجاد کند. اجرای امشب بسیار احساسی خواهد بود، زیرا به مدت دو ساعت به یاد افرادی که زندانی رژیم صهیونیستی‌ شده‌اند خواهم نواخت تا به آن‌ها نشان دهم که دنیا آن‌ها را فراموش نکرده‌اند.