شعر: نه دی هم غدیر دیگری بود

نه دی صبر أمت جوش گردید | تمام فتنه ها خاموش گردید || نه دی چون نگه بر آسمان کرد | تو گویی سرنگون مستکبران کرد

شعر: «اردوغان» نیست تو را معرفتی

اردوغان نیست تو را معرفتی ،نیست که نیست | شب تاریک نگاهت به رهت ،نیست که نیست || اینقدر حال خرابی که تو داری اکنون | عاقبت روز، پی شام شبت، نیست که نیست