برای آمریکا‌شناسی این کتاب‌ها را بخوانید

در روزهای استکبار ستیزی، به معرفی برخی کتاب‌هایی می‌پردازیم که در آن به واقعه‌ی سیزدهم آبان، فعالیت‌های ضد آمریکایی، جنش‌های آمیرکایی ستیز و… اشاره شده است.