درباره جلایی پور و دموکراتهای ایرانی

اگر آقای جلایی پور را از نزدیک ببینم با توجه به سابقه فکری و سیاسی‌ای که از ایشان در ذهن دارم حتما به عنوان یک دانشجو به ایشان توصیه می‌کنم به جای وقت تلف کردن برای انتشار چنین کتاب حجیمی در همان روزنامه های آرمان و اعتماد و شرق قلم بزنند تاثیر گذار تر خواهند بود.