هر خانوار شهری یک میلیون هزینه مسکن دارد

هزینه‌ی خانوارها در پایان سال 91 نشان می‌دهد که هزینه‌ی مسکن بیشترین سهم را در هزینه‌های آنها داشته است، به‌طوری که تا پایان این سال سهم مسکن 33 درصد از کل هزینه‌های خانوارهای شهری و حدود 20 درصد در مناطق روستایی را پوشش داده است