آغاز هفته بین مذاهب در انگلستان

هفته بین مذاهب در انگلستان، ایرلند شمالی و ولز که بزرگ‌ترین تجمع بین مذاهب در انگلستان است آغاز به کار کرد.