معضل اصلی همایش‌های علمی انقلاب

به نظر برخی کارشناسان، عدم تبیین سؤال همایش و اجمالی بودن درک از آن در ذهن شرکت‌کنندگان و برگزارکنندگان، ریشه اصلی مشکلات اکثر همایش‌هاست که منجر به یک محصول علمی مشخص نمی‌شود.