50 میلیون 483 هزار نفر، واجد شرایط رای دادن

وزیر کشور گفت: برای انتخابات پیش رو در سراسر کشور، 50 میلیون و 483 هزار و 192 نفر تعداد واجدین شرایط رای دادن هستند.