قبول کردن تحریم‌ها قبول ظلم است

رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور با بیان اینکه لازمه اعتدال صبوری در برابر مخالفان است گفت: قبول کردن محدودیت‌ها و تحریم‌ها قبول ظلم است.