همایش «واژه‌های آسمانی» برگزار می‌شود

در طرح قرآنی واژه های آسمانی برای یادگیری بهتر کلمات و مفاهیم قرآن، 607عبارت کاربردی و پرمحتوای این کتاب آسمانی، انتخاب و با رنگ های مختلف مشخّص و به منظور استفاده بیشتر، عنوان گذاری شدند.