فاصله گرفتن قاریان از تلاوت معناگرا و اصیل

احمد ابوالقاسمی معتقد است مستمعان در فاصله گرفتن قاریان از تلاوت معنی‌گرا نقش مهمی ایفا می‌کنند. وی کیفیت تلاوت قاریان را متأثر از دانش مردم از فنون تلاوت می‌داند که در نحوه تشویق‌ قاریان متبلور است.