قطع موقتی فرکانس‌های کشور افغانستان

معاون عملیات هوانوردی شرکت فرودگاه‌های کشور گفت: به‌ دنبال قطع یک‌ ساعته همه فرکانس‌های کشور افغانستان٬ مرکز کنترل فضای ایران در راستای تعهدات بین‌المللی٬ پروازهای خروجی به کشور افغانستان را با موفقیت سرویس داد.

محققان ایرانی رادار تقرب ساختند

محققان ایرانی موفق به ساخت رادار تقرب شدند که این محصول تصویر جامعی از ترافیک هوایی اطراف را نشان می دهد.