نمایش هوایی هواپیماهای‌سپاه در کیش

هواپیماهای توکانوی سپاه در آسمان کیش رژه هوایی برگزار کردند.