پادشاهی با شش دکترا + عکس

ما هیچ کاری برای انقلاب نکرده ایم . ما برای عقیده خود مقاومت کردیم .معادل واژه جوان آرمان گرایی است . جوان زود رنج است .جوان را باید دریافت.مهم نیست در جامعه ای زندگی میکنی که از در و دیوارش سه نقطه میابرد.مهم این است که تو در پس این سه نقطه هایی یا در پیشش؟جوان های ما از شریف ترین جوانان جهان و آگاه ترین هستند.جوانی که تغییر قیافه داده است آن هم از روی اگاهی است .من فکر نمیکنم فاصله زیادی بین شما و ماست.