«دی» هویت می‌بخشد

روزهای خاص جنبه‌ی «حماسی» و «اسطوره‌ای» نیز دارند. افراد جامعه هر ساله با قرار گرفتن در «روزهای خاص»، معنای مشترکی را بین هم، به اشتراک گذاشته و از این طریق «هویتِ» خویش را قوام می‌بخشند. «اعیاد» و «سوگ سالگرد»ها بیشترین سهم را در «ایّام هویت‌بخش» دارند.