حفظ ارتباط اساتید بازنشسته با دانشگاه

خواجه سروی با اشاره به چگونگی ارتباط اساتید بازنشسته با دانشگاه گفت: هیچ قانون رسمی استفاده از خدمات علمی و پژوهشی اساتید بازنشسته را منع نمی‌کند و کماکان ظرفیت‌ها و مجوزهای لازم برای استفاده از دانش و تجربه آنان در قالب قوانین و مقررات جاری در دانشگاه‌ها وجود دارد.