طرح جرم سیاسی برای حمایت از مجرمین غیرامنیتی است

این قانون جرم جدیدی بوجود نمی‌اورد و مجازاتی تعیین نمی‌کند. تنها کاری که می‌کند این است که برخی جرایم موجود را سیاسی تلقی می‌کند تا از حمایت هیات منصفه بهره مند شوند.