پنی‌سیلین‌های چینی؛ از واقعیت تا شایعه

ورود پنی‌سیلین‌های چینی به بازار که امروز این موضوع نقل محافل است گاه عوارض و پیامدهایی را به دنبال دارد که البته مسئولان و متولیان حوزه بهداشت و درمان ورود پنی‌سیلین‌های چینی را شایعه‌ای بیش نمی‌دانند.