روزآمد شدن؛ خوب یا ید؟

موضوعات ریز از آنجا که همواره با زندگی مردم سر و کار دارند در معرض توجه و داوری هستند، اما موضوعات کلان این طور نیست.

حوزه هنری باید وارد خود انتقادی شود

یک پژوهشگر تاریخ معاصر گفت: به نظر می‌رسد حوزه هنری ابتدا باید وارد یک جریان خود انتقادی شود و فراز و فرودش در عرصه سینما را واکاوی کند. چنین جسارتی از حوزه سراغ و انتظار است.